Quý vị có nhu cầu tải tài liệu nội dung trình bày của các diễn giả tại hội nghị Vận hành xuất sắc 2015 (Operational Excellence) xin download dưới đây.

Các nội dung tài liệu dưới đây đã được sự cho phép của diễn giả

  1. Cải tiến sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân sử dụng các thiết bị tự sáng tạo – Ông Tôn Thạnh Hoài, phó Tổng giám đốc Công ty Tôn Văn Shell Button
  2. Các công ty VN đang áp dụng MFCA như thế nào? – Ông Lưu Nhật Huy, Giám đốc điều hành Viện IMT
  3. Cải tiến sử dụng ECRS và tiêu chuẩn hóa công việc – Ông Võ Phúc Thịnh, Quản đốc Công ty Towa VN

Nội dung đã được chấp thuận chia sẻ từ Ban quản trị website www.imt.vn